Powrót do nawigacji głównej

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki

1. Zakres stosowania
1.1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie w stosunku umownym między VASCO GROUP a Kupującym. Niezależnie od wszelkiej odmiennej komunikacji w przeszłości lub w przyszłości, kupujący (zwany dalej „Kupującym”) – poprzez wysłanie prośby o ofertę cenową, złożenie zamówienia lub zawarcie umowy z VASCO GROUP Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 295 (zwaną dalej „VASCO GROUP”) – akceptuje, że do wszystkich obecnych lub przyszłych umownych, przedumownych i pozaumownych stosunków prawnych pomiędzy VASCO GROUP a Kupującym stosuje się wyłącznie następujące postanowienia: (w porządku malejącym, kolejna pozycja znajduje zastosowanie w braku poprzedniej lub przez implikację poprzedniej) (1) pisemna umowa pomiędzy VASCO GROUP a Kupującym; (2) pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez VASCO GROUP; (3) niniejsze ogólne warunki; (4) Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów; (5) prawo polskie / belgijskie.Jakiekolwiek inne postanowienia lub warunki, takie jak ogólne lub szczególne warunki Kupującego, nie znajdują zastosowania i są odrzucane przez VASCO GROUP w sposób wyraźny. Inne (derogacyjne) warunki znajdują zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim zostały wyraźnie zaakceptowane i opatrzone podpisem przez VASCO GROUP. Wyjątki wyraźnie zaakceptowane i opatrzone podpisem przez VASCO GROUP mają zastosowanie wyłącznie do konkretnej sprzedaży, której dotyczą, i nie można się na nie powoływać w przypadku innych, nawet podobnych, zamówień. 

1.2. Jeżeli jedno postanowienie lub część postanowienia niniejszych ogólnych warunków zostaną uznane za nieważne, pozostałe postanowienia i/lub pozostała część postanowienia zachowują moc wiążącą. Jeżeli jedno postanowienie lub część postanowienia niniejszych ogólnych warunków zostaną uznane za nieważne, VASCO GROUP i Kupujący podejmą negocjacje – w możliwym zakresie i zgodnie ze swoją lojalnością i przekonaniami – w celu zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem ekwiwalentnym w ogólnym duchu niniejszych ogólnych warunków. 

1.3. Kupujący oznacza dowolną osobę, która wyrazi zamiar nabycia produktów i/lub usług VASCO GROUP, złoży zamówienie u VASCO GROUP i/lub wyśle do VASCO GROUP prośbę o ofertę cenową w imieniu i/lub na rzecz dowolnej innej osoby (prawnej).

2. Zamówienia /oferty cenowe
2.1. Wszelkie oferty cenowe przedstawiane przez VASCO GROUP mają charakter niewiążący. VASCO GROUP może wycofać się z oferty cenowej w dowolnym momencie. Wszelkie oferty cenowe przedstawiane przez VASCO GROUP w żadnym wypadku nie skutkują zaciągnięciem zobowiązania i uznaje się je wyłącznie za zaproszenie Kupującego do złożenia zamówienia. Zamówienie staje się wiążące dla VASCO GROUP wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu jego przyjęcia. O ile niniejsze ogólne warunki wyraźnie nie stanowią inaczej, wszystkie zamówienia i przyjęcia ofert złożone lub zakomunikowane przez Kupującego, w tym zamówienia i przyjęcia ofert złożone lub zakomunikowane w formie ustnej, są nieodwołalne.VASCO GROUP może wybierać strony, z którymi chce zawrzeć umowę, według własnego uznania.

3. Rezygnacja
3.1. Kupujący może bezpłatnie anulować lub zmienić złożone zamówienie, zawiadamiając o tym VASCO GROUP w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Takie zawiadomienie musi zostać złożone w formie pisemnej. 

3.2. W przypadku spóźnionego zawiadomienia, złożonego najpóźniej w chwili dostawy towarów, obowiązują następujące zasady: 

1) Jeżeli zamówienie dotyczy towarów na składzie, VASCO GROUP pobiera opłatę (za anulowanie) w wysokości 30% pierwotnej kwoty faktury;
2) Jeżeli zamówienie dotyczy towarów, których nie ma na składzie, VASCO GROUP pobiera opłatę (za anulowanie) w wysokości 60% pierwotnej kwoty faktury.

3.3. Po realizacji dostawy towarów zamówienie może zostać anulowane wyłącznie zgodnie z procedurą zwrotu określoną w art. 6 ust. 2 i nast. niniejszych ogólnych warunków.

4. Ceny I płatności
4.1.Ceny towarów dotyczą dostawy na warunkach DAP (ICC Incoterms 2010) w przypadku dostaw na obszarze UE i na warunkach DDP (ICC Incoterms 2010) w przypadku dostaw poza obszarem UE. Ceny nie obejmują podatku VAT.Dla każdego zakupu oblicza się odrębną indywidualną cenę. Cena ta dotyczy wyłącznie konkretnego zakupu i nie ma zastosowania do innych, nawet podobnych, zakupów. 

4.2. Wszelkie opłaty i podatki, jakie mają zastosowanie do ceny lub towarów, oraz koszty transportu i ubezpieczenia, w zależności od przypadku, odrębnie pokrywa Kupujący. 

4.3. Zmiany kursów walut, podwyżki cen materiałów, materiałów pomocniczych i surowców, wynagrodzeń, kosztów ubezpieczenia społecznego, kosztów nakładanych przez władze państwowe, danin i podatków, kosztów transportu, opłat importowych i eksportowych lub składek ubezpieczeniowych w okresie pomiędzy potwierdzeniem przyjęcia zamówienia a dostawą sprzedanych towarów lub usług uprawniają VASCO GROUP do stosownego podwyższenia uzgodnionej ceny. Ewentualne reklamacje dotyczące faktur muszą być składane przez Kupującego w formie pisemnej w terminie trzech dni roboczych od otrzymania faktury. 

4.4. O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie faktury należy regulować gotówką w terminie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury, bez jakichkolwiek potrąceń lub rabatów, w walucie wskazanej na fakturze, a w przypadku braku oznaczenia waluty w walucie euro. Akceptacja weksla lub innych instrumentów płatniczych przez VASCO GROUP nie stanowi nowacji. Żadna przyczyna (np. reklamacja dotycząca dostarczonych towarów) nie uprawnia Kupującego do wstrzymania lub opóźnienia płatności. 

4.5. Kupujący jest zobowiązany do zawiadamiania VASCO GROUP listem poleconym o wszelkich reklamacjach dotyczących faktury w terminie pięciu (5) dni kalendarzowych od otrzymania faktury. 

4.6. Zgodnie z belgijską Ustawą z dnia 15 grudnia 2004 r. o gwarancjach finansowych, VASCO GROUP i Kupujący z mocy prawa będą automatycznie potrącać wszystkie obecne i przyszłe wzajemne zobowiązania. Oznacza to, że w trakcie długoterminowych stosunków pomiędzy VASCO GROUP a Kupującym największa należność będzie zawsze pozostawać w wysokości salda po automatycznym potrąceniu, o którym mowa powyżej. Potrącenie, o którym mowa powyżej, będzie w każdym przypadku wykonalne wobec syndyka/nadzorcy/zarządcy i innych wierzycieli solidarnych, którzy nie będą mogli sprzeciwić się potrąceniu dokonanemu przez Kupującego i VASCO GROUP. 

4.7. W przypadku niedokonania płatności lub dokonania płatności w niepełnej wysokości w terminie płatności faktury będą naliczane odsetki – z mocy prawa i bez zawiadomienia o naruszeniu zobowiązań – w wysokości jednego (1) procenta miesięcznie licząc od daty wystawienia faktury. Dla celów obliczania odsetek każdy rozpoczęty miesiąc uznaje się za pełny miesiąc. 

W przypadku niedokonania płatności lub dokonania płatności w niepełnej wysokości w terminie płatności faktury Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości dziesięciu (10) procent kwoty pozostałej do zapłaty, jednak nie mniej niż 125 EUR, niezależnie od przysługujących VASCO GROUP praw i środków ochrony prawnej w zakresie uzyskania pełnego odszkodowania za poniesione koszty i szkody. 

VASCO GROUP ma prawo, z mocy prawa i bez zawiadomienia o naruszeniu zobowiązań lub jakiejkolwiek innej formalności, do odroczenia realizacji swoich zobowiązań umownych wobec Kupującego, do rozwiązania umowy z Kupującym ze skutkiem natychmiastowym, do zażądania zapłaty wszystkich zaległych faktur (w tym faktur, które jeszcze nie są wymagalne) lub do odmowy realizacji zobowiązań, niezależnie od wszelkich wcześniejszych umów lub jakichkolwiek innych praw lub środków ochrony prawnej, na jakie VASCO GROUP może się powołać, w przypadku:

 • niezapłacenia (w całości) jednej faktury w terminie płatności, lub;
 • niewykonania zobowiązań umownych przez Kupującego, lub;
 • niewypłacalności Kupującego, postawienia Kupującego w stan upadłości, złożenia wobec Kupującego wniosku o postawienie w stan upadłości, złożenia przez Kupującego oferty w związku ze swoją niewypłacalnością zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, zastosowania belgijskiej Ustawy z dnia 31 stycznia 2009 r. o ciągłości przedsiębiorstw, zaprzestania przez Kupującego prowadzenia działalności w całości lub w zasadniczej części, przeniesienia przez Kupującego jego aktywów z pokrzywdzeniem wierzycieli lub przypadku uznania przez VASCO GROUP na uzasadnionych podstawach, że Kupujący nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań płatniczych w wymaganych terminach, lub
 • bezpośredniej lub pośredniej zmiany kontroli nad Kupującym lub przeniesienia przez Kupującego całości lub zasadniczej części swoich aktywów na osobę trzecią w jakikolwiek sposób (w tym w drodze fuzji, (częściowego) podziału, przeniesienia lub inwestycji całości lub zorganizowanej części).

4.8. Niepodjęcie przez VASCO GROUP niezwłocznych kroków po naruszeniu zobowiązań przez Kupującego w żadnym wypadku nie stanowi zrzeczenia się praw przez VASCO GROUP.

4.9. Akceptacja częściowej płatności podlega zastrzeżeniu wszelkich praw, a częściowe kwoty będą zaliczane na poczet spłaty należności w następującej kolejności: (1) koszty windykacji, (2) odszkodowanie za szkody, (3) odsetki, (4) kwota główna.

5. Warunki I terminy dostawy
5.1.

 • Towary na składzie są co do zasady gotowe do dostarczenia w terminie 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 • Towary, których nie ma na składzie, są co do zasady gotowe do dostarczenia w terminie od 15 do 30 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w zależności od ich rodzaju.

Termin dostawy nie obejmuje czasu transportu. 

5.2. Wszystkie towary sprzedawane przez VASCO GROUP będą dostarczane Kupującemu na warunkach DAP (ICC Incoterms 2010) w przypadku dostaw na obszarze UE. Dostawy poza obszarem UE będą realizowane na warunkach DDP (ICC Incoterms 2010). 

5.3. Wskazane terminy dostaw są niewiążące dla VASCO GROUP i mają charakter jedynie poglądowy. Nie stanowią one istotnej części zobowiązań VASCO GROUP wobec Kupującego. VASCO GROUP ma prawo do dostawy/transportu sprzedawanych towarów w różnych partiach. 

5.4. Zmiany zapytania cenowego i/lub zamówienia Kupującego, zmiany pisemnej umowy pomiędzy VASCO GROUP a Kupującym oraz zmiany potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez VASCO GROUP automatycznie skutkują zmianą proponowanego przewidywanego terminu dostawy. 

5.5. Opóźnienia w dostawie nie skutkują anulowaniem sprzedaży ani zapłatą odszkodowania na rzecz Kupującego. Ponadto, opóźnienie w dostawie nie zwalnia Kupującego z zobowiązania do przyjęcia towarów lub zapłaty za nie. W przypadku niedostarczenia towarów VASCO GROUP zwróci Kupującemu wpłacone zaliczki bez dodatkowych odsetek lub innego odszkodowania.

6. (Ostateczna) Akceptacja, reklamacje I zwroty

6.1. Reklamacje

6.1.1 .O ile warunki gwarancji szczególnych oferowanych przez VASCO GROUP nie stanowią inaczej, wszelkie reklamacje dotyczące braków, wad lub niezgodności dostarczonych towarów ze specyfikacjami (łącznie zwanych dalej „Wadą”) będą rozpatrywane wyłącznie, jeżeli zostaną zgłoszone VASCO GROUP w formie pisemnej za pomocą formularza przekazanego przez VASCO GROUP najszybciej jak to możliwe po realizacji dostawy, jednak nie później niż:

 • Trzy dni robocze od dostawy towarów w przypadku Wad jawnych; oraz
 • Trzy dni robocze od daty, w której Wada została wykryta lub powinna była zostać wykryta na uzasadnionych podstawach przez Kupującego, jednak nie później niż trzy (3) miesiące od dostawy wadliwych towarów, w przypadku wszystkich pozostałych Wad.

6.1.2. O ile warunki gwarancji szczególnych oferowanych przez VASCO GROUP nie stanowią inaczej, reklamacja Kupującego złożona zgodnie z art. 6 ust. 1 będzie rozpatrywana wyłącznie jeżeli:

 • została złożona w terminach określonych w art. 6 ust. 1, przy czym uznaje się, że Kupujący zrzekł się wszystkich swoich praw dotyczących Wady towarów lub sposobu wykonania zobowiązań dostawczych przez VASCO GROUP; oraz
 • dostarczone towary pozostają w tym samym stanie, w jakim były w chwili dostawy; oraz
 • dostarczone towary były wykorzystywane w prawidłowy sposób i zgodnie z uzgodnionym lub normalnym przeznaczeniem; oraz
 • Kupujący wykonał wszystkie swoje zobowiązania wobec VASCO GROUP.

6.1.3. Szkody wyrządzone podczas transportu od VASCO GROUP do Kupującego należy odnotować na oficjalnym dokumencie transportowym (CMR, konosament, …) niezwłocznie po otrzymaniu towarów. Dokument musi zostać podpisany przez odbiorcę i kierowcę przewoźnika/spedytora ze wskazaniem imienia i nazwiska, daty i godziny. Kopię dokumentów wraz ze zdjęciem stwierdzonych szkód Kupujący prześle do wewnętrznego działu sprzedaży VASCO GROUP w terminie 7 dni roboczych od otrzymania towarów. Decyzja w sprawie dalszych kroków, jakie zostaną podjęte w związku ze szkodą, zostanie podjęta po konsultacji pomiędzy wewnętrznym działem sprzedaży VASCO GROUP a Kupującym. Reklamacje dotyczące szkód w transporcie, które nie zawierają niezbędnych danych (podpisanego listu CMR z oznaczeniem szkody, zdjęciem, zawiadomieniem w terminie) nie będą akceptowane przez VASCO GROUP. 

6.1.4. Oddanie do użytku, przetwarzanie, przepakowanie lub odsprzedaż towarów dostarczonych przez VASCO GROUP uznaje się za ich akceptację, a ostateczna dostawa towarów zwalnia VASCO GROUP ze wszystkich obowiązków i z wszelkiej odpowiedzialności, zgodnie z art. 10 niniejszych ogólnych warunków.

6.1.5. W przypadku wad, które nie zostały zgłoszone prawidłowo i w wymaganym terminie, VASCO GROUP według własnego uznania: (1) dokona (częściowej) wymiany wadliwych towarów, ich części lub usług; lub (2) dokona naprawy wadliwych towarów lub ich części; lub (3) dokona zaliczenia kwoty, która w sposób zasadny dotyczy charakteru i zakresu wady. Kupujący uznaje, że każdy z powyższych środków stanowi pełną i wystarczającą rekompensatę za wszelkie ewentualne szkody, jakie mogą wyniknąć z wad towarów, i że zastosowanie tych środków nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez VASCO GROUP. 

6.1.6. Reklamacje lub ewentualna (częściowa) wymiana lub naprawa towarów lub usług w żadnym wypadku nie zwalnia Kupującego z terminowej realizacji jego zobowiązań płatniczych wynikających z umowy pisemnej pomiędzy VASCO GROUP a Kupującym, potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez VASCO GROUP, niniejszych ogólnych warunków lub odnośnej faktury. 

6.2. Warunki zwrotów

6.2.1. Kupujący nie może zwracać towarów bez uprzedniej wyraźnej zgody VASCO GROUP wyrażonej na piśmie. 6.2.2.Kupujący może zwrócić nieuszkodzone towary w nieotwartym opakowaniu, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki i za uprzednią wyraźną zgodą VASCO GROUP wyrażoną na piśmie:

 • Grzejniki

Rodzaj grzejnika musi mieścić się w zakresie aktualnego programu VASCO GROUP. Wiek grzejnika nie może przekraczać 6 miesięcy. Grzejniki z krajów innych niż kraje Beneluksu nie podlegają zwrotowi, chyba że na wyraźny wniosek działu jakości VASCO GROUP. Grzejniki na stanie w standardowym kolorze traffic white (RAL 9016) lub w standardowym kolorze fine structure white (S600) (w przypadku grzejników aluminiowych i grzejników Niva (soft) lub M301 będą przyjmowane za zwrotem 70% ceny fakturowej netto (tj. koszty anulowania wynoszą 30%) i potrąceniem kosztów transportu w wysokości 50 €. Grzejniki na stanie w innych kolorach będą przyjmowane za zwrotem 50% ceny fakturowej netto (tj. koszty anulowania wynoszą 50%) i potrąceniem kosztów transportu w wysokości 50 €. Grzejniki, które nie są na stanie, nie podlegają zwrotowi. Anulowanie lub zaliczenie nie będzie możliwe. Akcesoria i przyłącza do grzejników nie podlegają zwrotowi.

 • Komponenty wentylacji / ogrzewania podłogowego

Urządzenia wentylacyjne będą przyjmowane za zwrotem 70% ceny fakturowej netto (tj. koszty anulowania wynoszą 30%) i potrąceniem kosztów transportu w wysokości 50 €. Urządzenie wentylacyjne musi mieścić się w zakresie aktualnego programu VASCO GROUP, a jego wiek nie może przekraczać 6 miesięcy. Urządzenia wentylacyjne specyficzne dla klienta nie podlegają zwrotowi. Anulowanie lub zaliczenie nie będzie możliwe. Żadne inne produkty wentylacyjne / ogrzewania podłogowego nie podlegają zwrotowi. 

6.3. Wpłynięcie i rejestracja pisemnego zgłoszenia reklamacji lub wniosku o zwrot 

6.3.1. Do zgłoszenia reklamacji lub złożenia wniosku o zwrot służy standardowy formularz (patrz załącznik). Wyłącznie reklamacje i wnioski o zwrot złożone za pomocą standardowego formularza będą rozpatrywane przez VASCO GROUP. O formularz można w każdej chwili poprosić pracownika wewnętrznego działu sprzedaży VASCO GROUP. Wymagane jest podanie następujących danych:

 • Dane kontaktowe hurtownika
 • Dane kontaktowe instalatora
 • Dane kontaktowe konsumenta
 • Oryginalny numer zamówienia lub faktury
 • Opis produktu, w tym rodzaj, wymiary, kolor i złącze
 • Wyraźny opis problemu (wyłącznie w przypadku składania reklamacji)
 • Zdjęcie widocznego uszkodzenia i pozycji grzejnika, jeśli jest zamontowany (wyłącznie w przypadku składania reklamacji)

6.4. Informacje dla Kupującego 

6.4.1. Po dokonaniu wewnętrznej oceny reklamacji i/lub wniosku o zwrot, Kupujący zostanie poinformowany o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji lub wniosku o zwrot. 

6.4.2. Po wprowadzeniu do systemu wewnętrznego informacji o tym czy zgłoszenie dotyczy reklamacji czy wniosku o zwrot:

 • Kupujący zostanie poinformowany faksem / pocztą elektroniczną o wymianie lub naprawie wadliwych towarów;
 • Kupujący zostanie ponownie poinformowany o warunkach zwrotu.

6.5. Rozpatrywanie reklamacji

 • Potwierdzenie ponownej dostawy
 • Potwierdzenie zwrotu w zakresie wymiany/naprawy w zakładzie VASCO GROUP
 • Potwierdzenie naprawy u klienta

6.6. Administracyjne działania następcze po dokonaniu zwrotu (w tym zwrotu w zakresie wymiany/naprawy w zakładzie VASCO GROUP) 

6.6.1. Po administracyjnej rejestracji zwrotu w systemie wewnętrznym VASCO GROUP do Kupującego wysyłany jest formularz zwrotu wraz z niebieską naklejką. Niebieska naklejka jest niezbędna do identyfikacji towarów. Bez niebieskiej naklejki towary nie zostaną przyjęte, a Kupujący traci prawo do zaliczenia kwoty, o ile Kierownik Działu Obsługi Klienta VASCO GROUP nie udzieli pisemnej zgody na wyjątek. 

6.7. Logistyczne działania następcze po dokonaniu zwrotu (w tym zwrotu w zakresie wymiany/naprawy w zakładzie VASCO GROUP) 

O ile VASCO GROUP i Kupujący nie postanowią inaczej, wszystkie towary, zatwierdzone do zwrotu przez VASCO GROUP, będą odbierane przez VASCO GROUP lub osobę trzecią wyznaczoną do tego przez VASCO GROUP. Kupujący poinformuje VASCO GROUP o dacie i godzinie odbioru towarów, uwzględniając, że towary muszą wrócić w posiadanie VASCO GROUP w terminie 3 miesięcy od otrzymania formularza zwrotu (z niebieską naklejką). Jeżeli towary nie znajdą się w posiadaniu VASCO GROUP w terminie 3 miesięcy, o którym mowa powyżej, z winy lub z powodu zaniechania Kupującego, Kupujący otrzyma pismo „anulowanie zwrotu”, stwierdzające, że wniosek o zwrot został zamknięty, a ewentualne prawo do noty kredytowej wygasło. 

6.8. Administracyjna obsługa zwrotu (w tym zwrotu w zakresie wymiany/naprawy w zakładzie VASCO GROUP) 

6.8.1. Jeżeli towary zostaną zwrócone zgodnie z instrukcjami i zostaną prawidłowo ocenione wewnętrznie, dany produkt zostanie naprawiony i dostarczony lub zaliczony. Jeżeli zwrot jest nieuzasadniony, Kupujący otrzyma pismo z dalszym wyjaśnieniem przyczyny odmowy. Nota kredytowa nie zostanie wystawiona. 

7. Okresy gwarancji
7.1. Urządzenia VASCO GROUP są zgodne ze specyfikacjami technicznymi i charakterystykami opisanymi w odnośnych katalogach i dokumentacji technicznej. VASCO GROUP gwarantuje dostawę zgodnie z próbką, z wyraźnym zastrzeżeniem nieznacznych odstępstw dotyczących koloru i jakości. Zgodność kolorów może zostać zagwarantowana wyłącznie w przypadku jednoczesnego zamówienia. Wymiary określone w katalogu i/lub cenniku są przybliżone. Mogą wystąpić niewielkie różnice w zakresie wymiarów oraz kształtu i wyglądu modelu, a VASCO GROUP w sposób wyraźny zastrzega taką możliwość. 

7.2. Grzejniki 

7.2.1. VASCO GROUP udziela 10-letniej gwarancji na wodoszczelność i lakier grzejników (z wyłączeniem marek własnych: obowiązują odrębne ustalenia). Na akcesoria luksusowe, zawory, komponenty elektryczne i akcesoria VASCO GROUP udziela się 2-letniej gwarancji. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych. 

7.2.2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty wystawienia faktury przez VASCO GROUP dla Kupującego. W razie braku daty wystawienia faktury okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem 1 stycznia roku produkcji lub z faktycznym dniem produkcji, w zależności od oznaczenia na grzejniku (data jest zamieszczona na tylnej części plakietki marki grzejnika dekoracyjnego. Nie można skorzystać z gwarancji w przypadku usunięcia plakietki. Data produkcji jest nadrukowana na wewnętrznej części grzejnika panelowego). 

7.2.3. Kupujący może skorzystać z powyższej gwarancji producenta wyłącznie jeżeli:

 • towary są użytkowane w normalnych okolicznościach i zostały zainstalowane zgodnie z zasadami sztuki i instrukcją użytkowania;
 • towary nie zostały poddane żadnym adaptacjom;
 • odpowietrzniki i zaślepki (zapobiegające korozji przyłączy) załączone do opakowania są prawidłowo stosowane;
 • grzejnik VASCO GROUP posiada ICM oporu i regulacji (wyłącznie w przypadku grzejników elektrycznych).

7.2.4. Kupujący nie może skorzystać z powyższej gwarancji, jeżeli:

 • grzejniki zostały zamontowane w instalacjach opróżnianych z wody częściej niż to wynika z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych;
 • grzejniki były ogrzewane wodą przemysłową, parą lub wodą zawierającą produkty chemiczne lub dużą ilość tlenu (jakość instalacji wodnej musi odpowiadać wytycznej VDI 2035-2);
 • na grzejnikach nagromadziła się nadmierna ilość brudu;
 • naprawy były przeprowadzane przez osoby nieupoważnione do tego przez VASCO GROUP;
 • napięcie różni się od normalnego napięcia wymaganego do zasilania aparatu (dotyczy wyłącznie grzejników elektrycznych);
 • ciśnienie hydrauliczne jest wyższe niż określone w specyfikacjach technicznych;
 • do grzejnika były stosowane silne, abrazyjne, korozyjne substancje (np. produkty odkamieniające); Należy unikać spryskania moczem. Grzejniki należy czyścić delikatnymi i miękkimi materiałami ewentualnie lekko zwilżonymi wodą (z wyjątkiem grzejników ze stali nierdzewnej (inox), w których dozwolony jest środek czyszczący do stali nierdzewnej);
 • lakierowane grzejniki zostały umieszczone w szkodliwym środowisku atmosferycznym (amoniak, substancje korozyjne itp.) lub w jednym z następujących miejsc: powyżej wanny z możliwością korzystania z prysznica, w prysznicu lub obok niego, na basenie (powietrze chlorowane) lub na saunie. Grzejnik nie może mieć bezpośredniego kontaktu z wodą pod ciśnieniem lub osadem z mydła, ponieważ woda z mydłem wykazuje skrajnie korozyjne działanie. Szczegóły można znaleźć w instrukcji instalacji na stronie internetowej: www.vasco.eu.

7.2.5. Gwarancja obejmuje wyłącznie dostawę nowego grzejnika lub nowych części grzejnika. Gwarancja nie obejmuje odszkodowania za koszty podróży i wymiany. VASCO GROUP może według własnego uznania, zdecydować czy chce wymienić czy naprawić grzejnik lub wadliwe części grzejnika. W przypadku zmian w modelu VASCO GROUP ma prawo dostarczyć części lub urządzenia równorzędne choć nieidentyczne. 

7.3. Grzejniki – marka własna 

7.3.1. Na grzejniki marki własnej udziela się 5-letniej gwarancji od daty wystawienia faktury dla Kupującego przez VASCO GROUP. W razie braku daty wystawienia faktury okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem 1 stycznia roku produkcji lub z faktycznym dniem produkcji, w zależności od oznaczenia na grzejniku. Na akcesoria, przyłącza i komponenty elektryczne VASCO GROUP udziela się 2-letniej gwarancji. 

7.4. Urządzenia wentylacyjne 

7.4.1. Na urządzenia wentylacyjne VASCO GROUP udziela 2-letniej gwarancji od daty wystawienia faktury dla Kupującego przez VASCO GROUP. W razie braku faktury za datę wystawienia faktury uznaje się datę produkcji. Gwarancja dotyczy wyłącznie dostawy wentylatora zastępczego i druku elektronicznego. Nie udziela się dodatkowej gwarancji na naprawy. Ponadto, gwarancja nie obejmuje:

 • kosztów montażu i demontażu;
 • wad spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie, niedbalstwo lub nieszczęśliwy wypadek, według opinii VASCO GROUP;
 • wad spowodowanych przez działanie osoby trzeciej lub naprawę wykonaną przez osobę trzecią bez zgody VASCO GROUP;
 • wad spowodowanych przez nieregularną lub niekompetentną konserwację;
 • wad spowodowanych przez użytkowanie w nieodpowiednim środowisku.

7.5. Procedura 

7.5.1. Kupujący jest zobowiązany do przekazania VASCO GROUP roszczenia gwarancyjnego użytkownika końcowego w terminie dwóch (2) dni roboczych od zgłoszenia roszczenia przez użytkownika końcowego; w przeciwnym razie Kupujący sam będzie odpowiadał z tytułu gwarancji, bez możliwości regresu wobec VASCO GROUP. Kupujący udzieli VASCO GROUP wszelkiego zasadnego wsparcia w zakresie zbadania roszczenia gwarancyjnego, w tym m.in. przekazania towarów VASCO GROUP w terminie pięciu (5) dni roboczych od wniosku VASCO GROUP. VASCO GROUP zastrzega sobie prawo do podzlecenia Kupującemu realizacji prac na podstawie zobowiązań gwarancyjnych VASCO GROUP wobec użytkownika końcowego. Wymiana lub naprawa części w okresie gwarancji nie przedłuża okresu gwarancji. 

7.5.2. O tym, czy roszczenie gwarancyjne spełnia warunki gwarancji udzielonej przez VASCO GROUP, decyduje wyłącznie VASCO GROUP. 

8. Zastrzeżenie prawa własności
8.1. Dostarczone towary pozostają wyłączną własnością VASCO GROUP do momentu zapłaty ceny w pełnej wysokości (wraz z kosztami, odsetkami i innymi należnymi kwotami). Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w wymaganym terminie – niezależnie od praw VASCO GROUP wynikających z art. 4 ust. 7 – lub jeżeli Kupujący nie wykonuje jakichkolwiek innych zobowiązań lub jeżeli VASCO GROUP podejrzewa, że Kupujący nie wykona swoich zobowiązań, VASCO GROUP automatycznie nabywa prawo do zażądania zwrotu towarów na koszt Kupującego.Wykonanie tego prawa skutkuje niezwłocznym i automatycznym rozwiązaniem umowy. Po otrzymaniu towarów i wyłącznie w zakresie, w jakim stan towarów zostanie uznany za dobry, zapłacone wcześniej kwoty zostaną zwrócone Kupującemu. Jednakże, z zapłaconych wcześniej kwot zostaną dokonane następujące potrącenia: (1) utracone korzyści w stałej wysokości określonej na 15% łącznej kwoty faktury; oraz (2) odszkodowanie w stałej wysokości 5% łącznej kwoty faktury tytułem rekompensaty za (dodatkowe) koszty manipulacyjne i administracyjne. Powyższe potrącenia mają zastosowanie niezależnie od prawa VASCO GROUP do wykazania szkód w wyższej wysokości. 

8.2. W przypadku odsprzedaży dostarczonych towarów przez Kupującego przed zapłatą ceny w pełnej wysokości (wraz z kosztami, odsetkami i innymi należnymi kwotami) na rzecz VASCO GROUP lub w przypadku naruszenia niniejszej klauzuli zastrzeżenia prawa własności VASCO GROUP automatycznie nabywa prawo zastawu do ceny sprzedaży uzyskanej za towary lub do roszczenia Kupującego wobec jego klienta z tytułu odsprzedaży towarów. 

8.3. Kupujący jest zawsze zobowiązany do podjęcia kroków, jakich można od niego oczekiwać na uzasadnionych podstawach, w celu zabezpieczenia prawa własności niezapłaconych towarów. Jeżeli osoby trzecie dokonają zajęcia towarów lub zamierzają ustalić lub wyegzekwować prawa do towarów, Kupujący niezwłocznie zawiadomi o tym VASCO GROUP. 

9. Zachowanie poufności I własność intelektualna
9.1. VASCO GROUP pozostaje jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej dostarczanych przez niego towarów i/lub usług. Kupujący gwarantuje, że dane przekazywane VASCO GROUP przez Kupującego nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. 

9.2. Wszelkie dokumenty, informacje, modele i/lub wzory przekazane Kupującemu w trakcie negocjacji i/lub podczas wykonywania umowy pomiędzy VASCO GROUP a Kupującym bądź wzmiankowane w dokumencie otrzymanym od VASCO GROUP, w tym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i w potwierdzeniu dostawy, należy traktować jako poufne. Powyższe dokumenty należy zwrócić na pierwsze żądanie VASCO GROUP.Dokumenty, informacje, modele i wzory, o których mowa powyżej, pozostają własnością VASCO GROUP i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, kopiowane lub wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w celach innych niż cele, do których są przeznaczone, bez uprzedniej pisemnej zgody VASCO GROUP.Zobowiązanie do zachowania poufności zachowuje moc wiążącą także po rozwiązaniu umowy pomiędzy VASCO GROUP a Kupującym co najmniej do momentu, w którym dane informacje staną się publicznie dostępne bez winy Kupującego. 

10. Przetwarzanie danych osobowych
10.1. VASCO GROUP zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych otrzymanych od Kupującego wyłącznie w zakresie niezbędnym do optymalnego wykonania usługi. 

10.2. Kupujący uznaje i przyjmuje do wiadomości, że VASCO GROUP przekazuje niniejsze dane osobowe swoim jednostkom powiązanym w zakresie niezbędnym do realizacji celu. 

10.3. Kupujący uznaje i przyjmuje do wiadomości, że VASCO GROUP będzie przetwarzało niniejsze dane osobowe jako administrator zgodnie ze swoją polityką prywatności (dostępną na stronach internetowych VASCO GROUP). Oznacza to między innymi, że VASCO GROUP traktuje dane osobowe jako ściśle poufne i będzie przekazywał dane osobowe osobom trzecim w wyjątkowych okolicznościach. 

10.4. Kupujący może dochodzić swoich praw, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontaktując się z VASCO GROUP pod następującym adresem email: privacy@vasco.eu

11. Odpowiedzialność – siła wyższa
11.1. Odpowiedzialność VASCO GROUP za sprzedane towary jest ograniczona do jej obowiązków prawnych jako producenta lub odsprzedawcy, w zależności od okoliczności. 

11.2. Jeżeli umowa dotyczy towarów, które nie zostały wyprodukowane przez VASCO GROUP, a są tylko odsprzedawane przez VASCO GROUP, VASCO GROUP nie ponosi odpowiedzialności za szkody inne niż niezgodność dostawy z umową. Za wszelkie roszczenia lub szkody, które nie dotyczą niezgodności dostawy z umową, odpowiada wyłącznie producent (producenci) lub dostawca (dostawcy) VASCO GROUP. Kupujący może złożyć reklamację lub ubiegać się o odszkodowanie za szkody w najkrótszym z następujących terminów:

 • okres gwarancji udzielonej VASCO GROUP przez producenta lub dostawcę;
 • absolutne maksimum 1 roku od chwili dostawy przedmiotowych towarów lub usług.

Jeżeli Kupujący prawidłowo i terminowo zawiadomi VASCO GROUP, zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami, o wszelkich reklamacjach lub szkodach innych niż reklamacje lub szkody dotyczące niezgodności dostawy z umową, VASCO GROUP przekaże taką reklamację bezpośrednio do odnośnego producenta lub dostawcy. Podczas dalszego rozpatrywania reklamacji VASCO GROUP będzie działać wyłącznie jako pośrednik pomiędzy Kupującym a producentem lub dostawcą. Odpowiedzialność VASCO GROUP jest ograniczona do przekazywania informacji pomiędzy producentem lub dostawcą z jednej strony a Kupującym z drugiej strony. W żadnym wypadku VASCO GROUP nie ponosi odpowiedzialności za uwzględnienie reklamacji i/lub szkody. 

11.3. Odpowiedzialność VASCO GROUP jest zawsze ograniczona od odpowiedzialności nakładanej przez prawo w danych okolicznościach faktycznych i w żadnym wypadku nie przewyższa następujących kwot: (1) kwota na fakturze; lub (2) kwota wypłacona przez zakład ubezpieczeń zgodnie z polisami ubezpieczeniowymi wykupionymi przez VASCO GROUP.

11.4. VASCO GROUP nie ponosi odpowiedzialności za (i) szkody wyrządzone przez Kupującego, odsprzedawcę, użytkownika końcowego lub inne osoby trzecie, (ii) szkody wyrządzone na skutek zaniechania lub uchybienia Kupującego, odsprzedawcy lub użytkownika końcowego, (iii) szkody wynikające z nieprawidłowego lub nieodpowiedniego użytkowania sprzedanych towarów, (iv) uszkodzenia sprzedanych towarów, które Kupujący próbował zaadoptować, lub uszkodzenia sprzedanych towarów spowodowane zastosowaniem części, które nie spełniają parametrów podanych przez VASCO GROUP, (v) szkody wynikające z naruszenia zobowiązań prawnych lub innych zobowiązań, w tym instrukcji użytkownika dostarczonych wraz z towarami, przez Kupującego, jego personel lub pracowników, odsprzedawcę lub użytkownika końcowego, (vi) szkody spowodowane przez nieprawidłowe lub niepełne informacje przekazane Kupującemu, odsprzedawcy lub użytkownikowi końcowemu przez Kupującego, producenta (producentów) lub dostawcę (dostawców) sprzedanych towarów lub inne osoby trzecie. 

11.5. W żadnym wypadku VASCO GROUP nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, straty produkcyjne, szkody środowiskowe lub jakiekolwiek inne szkody następcze lub pośrednie poniesione przez Kupującego lub inne osoby trzecie. Ponadto, VASCO GROUP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jego agentów, podwykonawców lub inne osoby trzecie (w tym szkody wynikające z oszustwa, winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa). 

11.6. VASCO GROUP nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w zakresie wykonania zobowiązań spowodowane przez siłę wyższą lub trudną sytuację. Siła wyższa i trudna sytuacja oznaczają m.in. (poniższy wykaz ma charakter wyłącznie przykładowy): przerwy w produkcji, problemy z dostawami, niedobory surowców, siły roboczej, energii i transportu lub opóźnienia w transporcie, zmiany kursów walut, podwyżki cen materiałów, materiałów pomocniczych i surowców, wynagrodzeń, kosztów ubezpieczenia społecznego, kosztów nakładanych przez władze państwowe, danin i podatków, kosztów transportu, opłat importowych i eksportowych lub składek ubezpieczeniowych w okresie pomiędzy potwierdzeniem przyjęcia zamówienia a dostawą, oblodzenie, nadzwyczajne warunki pogodowe, strajki, lokauty, przestoje w pracy lub inne grupowe spory pracownicze, mobilizacje, wojny, choroby lub wypadki, awarie komunikacyjne i awarie technologii informacyjnej, środki wprowadzane przez władze państwowe, zakazy eksportu, w tym brak lub wycofanie infrastruktury transportowej, przeszkody w eksporcie wpływające na VASCO GROUP lub jego dostawców. 

12. Spory
12.1. Wszystkie stosunki pomiędzy VASCO GROUP a Kupującym podlegają prawu polskiemu / belgijskiemu. 

12.2. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a VASCO GROUP podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby VASCO GROUP. Jeżeli Kupujący nie posiada siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wszelkie spory pomiędzy VASCO GROUP a Kupującym będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem arbitrażowym CEPINA przez panel trzech arbitrów powołanych zgodnie z Regulaminem. Miejscem postępowania będzie Bruksela. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski. Jednakże, VASCO GROUP ma prawo do skierowania sporu do sądów właściwych dla siedziby Kupującego. 

Instrukcje konserwacji I instalacji

1. Należy unikać dostawania się tlenu do instalacji, aby zapobiec korozji wewnętrznej grzejników. Powyższe należy uwzględnić w projekcie, instalacji i korzystaniu z instalacji. Z tego względu zalecamy korzystanie z naszych grzejników wyłącznie w dobrze zwymiarowanych zamkniętych instalacjach. 

Potrzeba regularnej wentylacji lub dodawania wody wskazuje na wadę instalacji i wymaga interwencji technicznej. 

Należy unikać korozji spowodowanej elektrolizą z uwagi na fakt, iż praktycznie każda instalacja składa się z kilku metali (miedź, stal, mosiądz, aluminium, materiał syntetyczny). Z tego względu VASCO GROUP oferuje protektor Protect 1+1. 

Funkcje:

Zapewnia optymalną ochronę stali, żeliwa, aluminium, miedzi, stopów miedzi; nie wpływa na rury syntetyczne i materiały uszczelniające. 

Zawiera inhibitory, które zapobiegają bimetalowej korozji metali z różnymi potencjałami. 

Zawiera dyspergatory i stabilizatory twardości, które zapobiegają osadowi na wewnętrznych powierzchniach grzewczych. 

Stosowanie:

Wartość Ph wody musi być neutralna – pomiędzy 6 a 8,5. W przypadku stwierdzenia korozyjności instalacji wodnej gwarancja wygasa. 

Dawkowanie:

1% protektora na łączną pojemność systemu grzewczego (np. 1 litr protektora na 100 litrów wody). Efekt zabiegu jest trwały, wystarczy jedna dawka. W razie ewentualnego napełnienia wodą należy sprawdzić koncentrację. 

2. Zatyczki i śruby nie są dostarczane. Profesjonalny dealer jest w stanie wybrać prawidłowy rodzaj i liczbę potrzebnych zatyczek i śrub z uwzględnieniem konstrukcji ściany i masy grzejnika. 

3. Jeżeli grzejnik nie działa normalnie, nie należy podejmować żadnych działań samodzielnie, tylko wezwać instalatora. 

4. Nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na grzejnik (grzejnik drabinkowy nie jest drabiną). 

5. Instrukcje dotyczące zwrotu grzejników: patrz ogólne warunki. 

6. Niniejsze instrukcje konserwacji i instalacji podlegają ogólnym warunkom VASCO GROUP i należy je czytać wraz z nimi.